DOLAR 32,2927 -0.11%
EURO 35,1754 0.58%
ALTIN 2.401,37-0,56
BITCOIN 22018411,55%
İstanbul
29°

AÇIK

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

 • ENSONHABER
 • EXPRESS
 • ENSONHABER
 • EXPRESS
 • ENSONHABER
 • EXPRESS
 • ENSONHABER
Dolorex 50 mg film kaplı tablet – Nedir ve niçin kullanılır?

Dolorex 50 mg film kaplı tablet – Nedir ve niçin kullanılır?

Dolorex nedir ve niçin kullanılır? Yan etkieri nelerdir? Dolorex ağrı kesici bir ilaçtır. Dolorex özellikle eklem, kas ve kemik ağrılarının ve adet sancılarının giderilmesinde kullanılır.

ABONE OL
14 Aralık 2021 23:18
Dolorex 50 mg film kaplı tablet – Nedir ve niçin kullanılır?
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Dolorex, ağrı kesici ve yangı (enflamasyon) giderici ilaçlardan birisidir. Vücudumuzda oluşan hasar ve yaralanma gibi durumlarda meydana gelen ödem, ateş ve yangı gibi durumlar vücutta rahatsızlığa neden olur. Dolorex bunu engelleyerek vücudu bu rahatsızlıklardan korur.

Ağızdan kullanım içindir.
Kaplı tabletler bir miktar sıvıyla birlikte, tercihen yemekten önce yutulmalı ve bölünmemeli ya da çiğnenmemelidir.

Dolorex niçin kullanılır?

Özellikle eklem, kas ve kemik ağrılarının ve adet sancılarının giderilmesinde kullanılır.

Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?

 • Romatoid artrit, osteoartrit, gut
 • Kas ağrıları
 • Sırt ağrıları
 • Ankilozan spondilit
 • Diş ağrıları
 • Migren
 • Adet sancıları

Değişik yaş gruplarında kullanımı

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda ve 14 yaşından küçük ergenlerde kullanılması önerilmez.

14 yaş ve üzerindeki ergenlerde günde 75 – 100 mg alınması, genellikle yeterlidir. Günlük toplam doz genellikle, 2-3 doza bölünmelidir. Maksimum günlük doz (150 mg), aşılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Bu ilacın farmakokinetiği yaşlı hastalarda klinik olarak anlamlı düzeyde bozulmamasına rağmen, non-steroidal antienflamatuar ilaçlar genel olarak, istenmeyen etkilere daha eğilimli olan bu gibi hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özellikle hassas veya vücut ağırlığı düşük olan yaşlı hastalarda en düşük etkili dozun kullanılması ve hastanın NSAİ ilaç tedavisi boyunca gastro-intestinal kanama olasılığına karşı takip edilmesi önerilmektedir.

Bilinen kardiyovasküler hastalık ya da önemli kardiyovasküler risk faktörleri

DOLOREX ile tedavi, bilinen kardiyovasküler hastalığı ya da kontrol edilmeyen hipertansiyonu olan hastalarda önerilmez. Gerekirse, bilinen kardiyovasküler hastalığı, kontrol edilmeyen hipertansiyonu veya kardiyovasküler hastalık için önemli risk faktörleri olan hastalar DOLOREX ile sadece dikkatli değerlendirme sonrasında ve 4 haftadan uzun süreli
tedavi halinde yalnızca ≤100 mg’lık günlük dozlarda tedavi edilmelidir.

dolorex ve diş ağrısı

DİKKAT!

Böbrek yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda spesifik çalışmalar yürütülmediğinden, spesifik doz ayarlamasına ilişkin önerilerde bulunulamaz. Hafif ila orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalara DOLOREX uygulanırken dikkat edilmelidir.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda spesifik çalışmalar yürütülmediğinden, spesifik doz ayarlamasına ilişkin önerilerde bulunulamaz. Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalara DOLOREX uygulanırken dikkat gösterilmelidir.

Aşağıdaki durumlarda Dolorex KULLANMAYINIZ!

 • Etkin madde diklofenak potasyuma ya da yardımcı maddelerinden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.
 • Aktif mide veya bağırsak ülseri, kanama veya perforasyon varlığında.
 • Aktif veya nükseden peptik ülser/hemoraji öyküsü (iki veya daha fazla kanıtlanmış ülserasyon veya kanama epizodu)
 • Gebeliğin son trimesterinde
 • Karaciğer yetmezliğinde
 • Böbrek yetmezliğinde
 • İskemik kalp hastalığı, periferal arter hastalığı, serebrovasküler hastalık ve konjestif kalp yetmezliği (NYHA sınıflandırması II-IV) durumlarında
 • Daha önceden diğer nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) gibi, DOLOREX de asetilsalisilik asit veya diğer NSAİİ’lerin kullanımı sonucu astım, ürtiker veya akut rinit atağı tetiklenen hastalarda kontrendikedir. Bu hastalarda NSAİİ’lere şiddetli, nadiren ölümcül reaksiyonlar oluşturduğu bildirilmiştir.
 • Koroner arter bypass greft (CABG) cerrahisinde peri-operatif ağrı tedavisinde kontrendikedir.
 • NSAİİ tedavisi ile ilişkili gastrointestinal kanama veya perforasyon öyküsü
 • Aktif veya tekrarlayan peptik ülser / kanama öyküsü

Diğer ilaçlarla kullanım durumu

Güçlü CYP2C9 inhibitörleri:
Diklofenak metabolizmasının inhibisyonu nedeniyle doruk plazma konsantrasyonunda ve diklofenak maruziyetinde önemli bir artışla sonuçlanabileceğinden diklofenak güçlü CYP2C9 inhibitörleri (vorikonazol gibi) ile birlikte reçete edildiğinde dikkat edilmesi önerilir.

Lityum:
NSAİİ’ler plazma lityum düzeylerinde artışa ve renal lityum klirensinde azalmaya yol açmaktadır. Ortalama minimum lityum konsantrasyonu %15 artmış ve renal klirens yaklaşık %20 azalmıştır. Bu etkiler renal prostaglandin sentezinin NSAİİ tarafından inhibe edilmesine bağlanmaktadır. Dolayısıyla, NSAİİ’ler ve lityum eş zamanlı olarak verildiğinde hasta lityum toksisitesi yönünden dikkatle izlenmelidir. Birlikte kullanılan diklofenak, lityumun plazma konsantrasyonlarını yükseltebilir. Serum lityum düzeylerinin izlenmesi önerilir.

Digoksin:
Birlikte kullanılan diklofenak, digoksinin plazma konsantrasyonlarını yükseltebilir. Serum digoksin düzeylerinin izlenmesi önerilir.

Diüretikler ve antihipertansif ajanlar:
Diğer NSAİİ’ler gibi, diklofenakın diüretiklerle ya da antihipertansif ilaçlarla [örn. beta-blokörler, ACE inhibitörleri (anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri)] birlikte kullanılması, bunların antihipertansif etkisini azaltabilir. Bu nedenle söz konusu kombinasyonlar dikkatle kullanılmalı ve özellikle ileri yaştakiler olmak üzere hastaların kan basıncı, belli aralıklarla izlenmelidir. Hastalar yeterince hidrate durumda olmalı ve nefrotoksisite riskinin artması nedeniyle böbrek fonksiyonunun, özellikle diüretiklerin veya ACE inhibitörlerinin diklofenakla birlikte kullanılmaya başlanmasının ardından ve ve sonrasında periyodik olarak izlenmesi düşünülmelidir.

Furosemid:
Klinik çalışmalar ve pazarlama sonrası gözlemler, DOLOREX kullanımının bazı hastalarda furosemid ve tiyazidlerin natriüretik etkisini azaltabildiğini göstermektedir. Bu yanıt, renal prostaglandin sentezinin inhibe edilmesine bağlanmaktadır. NSAİİ’lerle eş zamanlı olarak tedavi uygulandığında hasta, böbrek yetmezliği belirtileri yönünden ve diüretik etkililiğinden emin olmak için yakından izlenmelidir.

Varfarin:
Varfarin ve NSAİİ’lerın GI kanamaları üzerindeki etkisi sinerjistik özelliktedir; yani bu iki ilacı birlikte kullanan hastaların ciddi GI kanaması geçirme riski bu iki ilacı tek başlarına kullanan hastalara göre daha yüksektir.

Aspirin:
DOLOREX aspirinle birlikte verildiğinde, serbest DOLOREX klirensi değişmese de protein bağlama oranı azalmaktadır. Bu etkileşimin klinik açıdan önemi bilinmiyor olmakla birlikte, diğer NSAİİ’lerde olduğu gibi, diklofenak ve aspirinin eş zamanlı olarak verilmesi, advers etki görülme olasılığını artırdığından, genellikle önerilmemektedir.

Siklosporin:
Diğer NSAİİ’lerde olduğu gibi, diklofenak böbrek prostaglandinleri üzerindeki etkileri nedeniyle siklosporin nefrotoksisitesini artırabilir. Bu nedenle, siklosporin kullanmakta olan hastalara, bu ilacı kullanmayan hastalara kıyasla daha düşük dozda verilmelidir.

Hiperkalemiye neden olduğu bilinen ilaçlar:
Potasyum tutucu diüretikler, siklosporin, takrolimus ve trimetoprim ile eş zamanlı tedavi serum potasyum düzeylerinin artması ile ilişkili olabilir. Bu nedenle, serum potasyum düzeyleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Kinolon türevi antibakteriyal ilaçlar:
NSAİİ’lerle kinolonların birlikte kullanılmalarından dolayı çok ender olarak konvülsiyonlar bildirilmiştir.

Dikkat edilmesi gereken olası etkileşimler

Diğer NSAİİ’ler ve kortikosteroidler:

Diklofenak ve diğer sistemik NSAİİ’lerle veya kortikosteroidlerle birlikte kullanılması, gastrointestinal yan etkilerin sıklığını artırabilir

Antikoagülanlar ve anti-trombosit ilaçlar:
Diklofenakın antikoagülanlarla veya anti-trombosit ilaçlarla birlikte kullanılması kanama riskini artıracağından, dikkatli olunması önerilir. Klinik çalışmalarda diklofenakın antikoagülanların etkisi üzerinde bir tesiri olduğuna dair bir işaret olmamasına rağmen, diklofenak ve antikoagülanları birlikte alan hastalarda, kanama riskinin arttığına ilişkin bildirimler bulunmaktadır. Bu nedenle böyle hastaların yakından izlenmesi tavsiye edilir.

Selektif serotonin geri-alım inhibitörleri (SSRI):
Diklofenak dahil sistemik NSAİİ’lerin ve selektif serotonin geri-alım inhibitörlerinin birlikte kullanılması, gastrointestinal kanama riskini artırabilir.

Antidiyabetikler:
Klinik çalışmalar diklofenakın oral antidiyabetik ilaçlarla birlikte, onların klinik etkilerini etkilemeksizin verilebileceğini göstermiştir. Ancak, diklofenak tedavisi sırasında antidiyabetik ilaçların dozunu ayarlamayı gerektirecek hipoglisemik ve hiperglisemik etkiler görülebildiği izole olarak bildirilmiştir. Bu sebeple, diklofenakın antidiyabetik ilaçlarla birlikte kullanılması sırasında tedbir olarak kan glikoz düzeyinin izlenmesi önerilir.

Fenitoin:
Diklofenak ile eş zamanlı fenitoin kullanımında, fenitoine maruziyette artış beklendiğinden, fenitoin plazma konsantrasyonu takip edilmelidir.

Metotreksat:
Metotreksatın kan konsantrasyonları yükselebileceğinden ve bu ilaca ait toksisite artabileceğinden, metotreksat tedavisinden önceki veya sonraki 24 saat içerisinde diklofenak dahil NSAİİ’ler kullanılırken dikkatli olunması önerilir.

Kolestipol ve kolestiramin:
Bu ajanlar diklofenak emilimini geciktirebilir veya azaltabilir. Dolayısıyla, diklofenak uygulamasının kolestipol/kolestiramin uygulamasından en az bir saat önce veya 4 ila 6 saat sonra gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Önemli bilgiler

Gebelik döneminde kullanımı:
Diklofenakın gebe kadınlarda kullanılmasına ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır. DOLOREX, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir.

İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Bu nedenle DOLOREX, annede sağlanabilecek beklenen faydalar, fetusun karşı karşıya kalabileceği risklerden açıkça daha fazla olmadığı sürece, gebeliğin birinci ve ikinci üç aylık döneminde kullanılmamalıdır.

Diklofenakın gebeliğin son 3 ayı içerisinde kullanılması, diğer NSAİİ’lerde olduğu gibi, doğum esnasında etkili uterus kasılmalarının meydana gelmeme tehlikesi ve/veya ductus arteriosusun erken kapanma olasılığı nedeniyle kontrendikedir.

Laktasyon döneminde kullanımı:
Diklofenak, diğer NSAİİ’ler gibi anne sütüne az miktarda geçer. DOLOREX bu nedenle, bebekte istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasına yol açmamak emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite üzerine etkisi:
Diğer NSAİİ’ler gibi DOLOREX kullanılması da kadınlarda fertiliteyi olumsuz etkileyebileceğinden, gebe kalmak isteyen kadınlarda önerilmez. Gebe kalmakta zorluk çeken ya da kısırlık açısından tetkik edilen kadınlarda DOLOREX tedavisinin durdurulması düşünülmelidir.

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi

DOLOREX kullanırken görme bozuklukları, baş dönmesi, vertigo, uyku hali ya da diğermerkez sinir sistemi bozuklukları yaşayan hastalar, araç veya makine kullanmamalıdırlar.

Dolorex yan etkileri

Dolorex’in yan etkileri nelerdir?

Başlıca yan etkileri

 • Mide rahatsızlıkları
 • İshal
 • Kabızlık
 • Gaz şikayetleri,
 • Baş ağrısı ve baş dönmesi
 • Sersemlik hissi

Şu yan etkiler de görülebilir

 • Kan basıncında artış,
 • İşitme problemleri (kulak çınlaması vb),
 • Zihinsel ve psikolojik değişiklikler,
 • Eklemlerde ve ayaklarda şişlik,
 • Anormal yorgunluk,

Ani ve beklenmedik kilo alımı gibi durumlar gözlemlerseniz mutlaka doktorunuzla görüşün.

Bu ilaca bağlı olarak farklı bir yan etki yaşadığınızı düşünüyorsanız doktorunuza başvurunuz.

Ciddi yan etkiler

Böbrek sorunları: İdrar miktarında meydana gelen anormal değişiklik, açıklanamayan sırt ve boyun ağrıları

Karaciğer sorunları: Siyah idrar, şiddetli mide bulantısı, kusma, iştah kaybı, şiddetli mide-karın ağrısı, sarımsı göz akı ya da cilt rengi

Alerjik reaksiyon: Kaşıntı, ciltte döküntüler, yüz, dil, boğazda şişme, ciddi baş dönmesi ve nefes almada güçlük

Siz Dolorex kullandınız mı? Bu ilaçla ilgili söylemek istediklerinizi aşağıdan yorum yaparak herkesle paylaşın.

Sağlıklı günler dileriz.

Not: Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup doktor tavsiyesi yerine geçemez.

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP